ข่าว/กิจกรรม ประชาสัมพันธ์

ย้ายสิทธิประกันสุขภาพ (30บาท) ย้ายได้ตลอดทั้งปี เมื่อบรรจุเป็นพนักงานครบ 3 ปี

  1. แบบฟอร์ม คำร้องการขอขึ้นทะเบียนสิทธิรักษาพยาบาลสิทธิญาติสายตรง (30บาท)
  2. รายละเอียดเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม
ย้ายสิทธิประกันสังคม ย้ายได้ปีละ 1 ครั้ง ช่วงเดือน มกราคม – มีนาคม ของทุกปี เมื่อบรรจุเป็นพนักงานครบ 3 ปี
  1. แบบฟอร์ม คำร้องการขอขึ้นทะเบียนสิทธิการรักษาพยาบาลสิทธิญาติสายตรง (ประกันสังคม)
  2. รายละเอียดเอกสารแนบตามแบบฟอร์ม
การใช้สิทธิสวัสดิการเบิกค่าเล่าเรียนบุตร (เฉพาะคู่สมรสไม่ใช่ข้าราชการ)
  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  2. เอกสารแนบพร้อมใบเสร็จ
  โรงเรียนรัฐ – หนังสือรับรองเก็บเงินบำรุงการศึกษา
  โรเรียนเอกชน – ประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
  หมายเหตุ เอกสารแนบพร้อมใบเสร็จ ต้องใช้คู่กันทุกเทอม ทุกครั้งที่ยื่นเรื่องเบิกค่าเล่าเรียน
การใช้สิทธิสวัสดิการเบิกค่ารักษาพยาบาล (ตนเอง และญาติสายตรง) มีหลักเกณฑ์ดังนี้
  พนักงานมหาวิทยาลัย (พม.ส่วนงาน, พม.อุดหนุน 10%, พม.อุดหนุน 5%)
  - เบิกได้เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิประกันสังคม แต่ไม่เกินสิทธิข้าราชการ
  ครอบครัวสิทธิประกันสังคม (ญาติสายตรง)
  - เบิกได้เฉพาะส่วนที่เกินสิทธิประกันสังคม แต่ไม่เกินสิทธิข้าราชการ (รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลตามสิทธิตนเองก่อน)
  ครอบครัวสิทธิข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ญาติสายตรง)
  - เบิกได้จากต้นสังกัดของตนเอง
  ครอบครัวสิทธิประกันสุขภาพแห่งชาติ บัตรทอง (ญาติสายตรง)
  - เบิกได้เฉพาะส่วนที่ไม่เกินสิทธิข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย สิทธิประกันสังคม เจ็บป่วยฉุกเฉิน รักษาพยาบาลนอกสังกัด (เบิกคืนกับประกันสังคม)
  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม (สปส. 2-01)
  2. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
  3. ใบรับรองแพทย์
  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร
กรณีเบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก
  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  2. หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
  3. ถ้าหนังสือรับรองยานอกบัญชี จำนวนเงินไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน ติดต่อการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อขอใบรับรองค่ารักษาพยาบาล
กรณีเบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก ยา Glucosamine
  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  2. หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
  3. หนังสือรับรองการใช้ยา Glucosamine
  4. ถ้าหนังสือรับรองยานอกบัญชี จำนวนเงินไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน ติดต่อการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อขอใบรับรองค่ารักษาพยาบาล
กรณีเบิกค่ายานอกบัญชียาหลัก ยาคุมกำเนิด เพื่อรักษาโรค
  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  2. หนังสือรับรองการใช้ยานอกบัญชียาหลัก
  3. ใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาเวชระเบียนวันที่มีการตรวจรักษา
  4. หากเป็นการสั่งยาล่วงหน้า ใช้สำเนาใบสั่งยา เพิ่มเติม
  5. ถ้าหนังสือรับรองยานอกบัญชี จำนวนเงินไม่ตรงกับใบเสร็จรับเงิน ติดต่อการเงิน อาคาร 1 ชั้น 1 เพื่อขอใบรับรองค่ารักษาพยาบาล
กรณี พนักงานมหาวิทยาลัยตั้งครรภ์
  1. ต้องนำใบเสร็จรับเงินฉบับจริง รับรองสิทธิที่หน่วยตรวจสอบสิทธิ อาคาร 1 ชั้น 1 ติดกับเวชระเบียน
  2. ใบรับรองแพทย์ หรือสำเนาเวชระเบียนวันที่มีการตรวจรักษา
กรณี เบิกค่าบริการฝังเข็มและค่าบริการการให้การบำบัดของผู้ประกอบโรคศิลปะอื่น (นวด, กายภาพบำบัด, ฝังเข็ม)
  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง (ถ้าเป็นโรงพยาบาลรามาธิบดี นำใบเสร็จรับเงินฉบับจริง รับรองสิทธิที่หน่วยตรวจสอบสิทธิ อาคาร 1 ชั้น 1 ติดกับเวชระเบียน)
  2. ใบรับรองแพทย์ ระบุโรค และวันที่รับบริการตามใบเสร็จรับเงิน
กรณี ส่วนเกินสิทธิ สปสช. ค่าห้องพิเศษ (ญาติสายตรง)
  1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริงที่มีเลขกรมบัญชีกลาง ต้องอยู่ช่องเบิกได้
  2. ใบรับรองแพทย์
  3. ใบแสดงรายละเอียดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยใน (แจกแจงการรักษาในแต่ละวัน พร้อมเลขกรมบัญชีกลาง)
กรณี ทันตกรรมรักษารากฟัน โรงพยาบาลรัฐ
  1. ใบเสร็จรับเงินตัวจริง
  2. ใบรับรองแพทย์
กรณี เบิกประกันสังคมกรณีทันตกรรม - อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าตัดฟันคุด ขูดหินปูน 900 บาท/ปี - ฟันปลอมชนิดถอดได้บางส่วน 1-5 ซี่ 1,300บาท/ปี มากกว่า 5 ซี่ 1,500 บาท/ปี - ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนหรือล่าง 2,400บาท/5 ปี - ฟันปลอมชนิดถอดได้ทั้งปากบนและล่าง 4,400บาท/5 ปี
  1. แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน กองทุนประกันสังคม กรณีทันตกรรม (สปส. 2-16)
  2. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
  3. สำเนาใบเสร็จ 2 แผ่น พร้อมรับรองสำเนา
  4. สำเนาหน้าบัญชีธนาคาร พร้อมรับรองสำเนา
กรณี เบิกส่วนเกินทันตกรรม เพิ่มเติมจากวงเงินที่ประกันสังคมกำหนด
  1. ใบเสร็จรับเงินฉบับจริง
การเบิกสวัสดิการสำหรับญาติสายตรง/บุคลากร ถึงแก่กรรม
  - เมื่อเสียชีวิต ผู้บังคับบัญชาขั้นต้น สามารถแจ้งได้ทันที่ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ <คลิก>
โดยผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ดำเนินการกรอกข้อมูลทั้งหมด
  - เมื่อฝ่ายได้รับเอกสารแล้ว จะดำเนินการทำหนังสือเชิญร่วมทำบุญงานศพ พร้อมทั้งเบิกเงินสวัสดิการให้
  - เมื่อได้รับเงินร่วมทำบุญงานศพครบตามจำนวนบุคลากรสังกัดฝ่ายการพยาบาล จะดำเนินการโทรแจ้งผู้บังคับบัญชาเป็นผู้รับเงินทั้งหมดมอบให้กับเจ้าของเรื่อง